Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Burde ikke kirken være glad, egentlig? Når «to som elsker hinanden»  ønsker en kirkelig ramme rundt inngåelsen av ekteskapet? Er ikke kjærligheten vakker uansette hvilken kromosomsammensetningen det elskende paret har? Er ikke mangfoldet i skaperverket i seg selv noe å glede seg over?

Jeg kjenner også homofile som ikke har et ønske om å gifte seg

uttalte mørebiskop Ingeborg Midttømme etter vedtaket.

Eh, ja. Og mange heterofile par, så klart. Vi er da vel forskjellige? Men er det virkelig et valid argument for å nekte å vie likekjønnede par? Jeg synes ikke det.

Etter mitt syn har Kirkemøtet i dag ikke først og fremst vist at de ikke følger med i tiden – det gjør det selvsagt ikke – men det er det menneskesynet avvisningen av å vigsle likekjønnede par som er det problematiske.

Skulle ikke en folkekirke være åpen og inkluderende – en folkekirke for folk, rett og slett?

Jeg er av og til i min kirke. Det er stort sett ikke fullt. Det blir neppe trengsel i kirkerommet etter dette vedtaket.

Så tenker noen at man like godt kan melde seg ut av det som før var statsskirken. Det kan jeg forstå. Men for dem av oss som velger å bli, bør man i alle fall benytte anledningen til å bruke stemmeretten ved kirkevalgene, slik at flertallet neste gang kan gå i motsatt retning.

For størst av alt er vel fortsatt kjærligheten?

La meg starte med å si to ting:

1) Debatt om abort er viktig og vanskelig.
2) Vi må tolerere at folk, leger så vel som andre, har ulike syn på spørsmål om abort og prevensjon.

Men uansett hva man måtte mene, har vi vedtatte lover og retningslinjer alle må forholde seg til inntil regelverket eventuelt bli endret. Det er derfor klart at fastleger i dag IKKE har adgang til å reservere seg mot å gi pasienter den prevensjonen de ønsker, med mindre det ut fra et medisinskfaglig skjønn ikke er tilrådelig. Dette gjelder uavhengig av om et flertall av politikere i et kommunestyre skulle synes det er greit at fastlegen reserverte seg. Fastlegen kan heller ikke påberope seg å ha en hevdvunnen sedvanerett til slik reservasjon så lenge reservasjonsmuligheten ikke er hjemlet i dagens regelverk.

Det å være fastlege innebærer med andre ord ingen rett til å være privatpraktiserende lovgiver.

Diskusjonen kunne stoppet der. Men den pågående reservasjonsdebatten har fått meg til å tenke på hva det er vi som brukere bør og kan forvente av vår faste lege? Hvem er oppdragsgiveren til min fastlege? Er det et tilfeldig kommunestyre som skal bestemme hvilket tilbud jeg skal få, eller er det Stortinget, legen eller er det meg?

For å ta en sammenligning: Hvis jeg er oppnevnt av tingretten (eg Domstoladministrasjonen etter innstilling fra den aktuelle domstol) som fast forsvarer i en straffesak, kan jeg da reservere meg av «samvittighetsgrunner» mot å forsvare personer tiltalt for for eksempel voldtekt eller overgrep mot barn?

Svaret er NEI. Ikke hvis du er er antatt i ordningen som fast forsvarer. Som en uavhengig advokat, kan du imidlertid la din personlige samvittighet råde fritt og selvsagt bestemme selv hvilke oppdrag du ønsker å påta deg.

Hvorfor skal det da være så annerledes med leger? Det er jo i likhet med advokatyrket et fritt yrke.

Ja, men vi bør vel godta at enkelte leger ikke vil henvise til abort eller sette inn spiral fordi de oppfatter abort/utstøtelse av befruktet egg som drap, vil noen hevde. Ja. Men har du ikke noen særlige forpliktelser når du har påtatt deg et ansvar som «offentlig tjenesteutøver» i funksjon som fastlege? Bør man ikke da heller vurdere å være vanlig lege, ikke fastlege? En fast advokat kan som nevnt heller ikke reservere seg mot å forsvare en drapsmann, i motsetning til en annen advokat.

For å sette det på spissen:

Ønsker vi at en mann tiltalt for drap skal ha et bedre «tilbud» fra det offentlige enn en gravid tenåringsjente som ønsker abort?

Jeg synes ikke det.

Men når det har sagt har hele reservasjonsdebatten i realiteten ført til mer åpenhet rundt ulike fastlegers holdninger til disse spørsmålene, til hva som er gjeldende regelverk (Lex: Bø kommunestyre #fail) og kanskje også ført til en større bevissthet rundt hva vi som brukere av legetjenester forventer når vi søker helsehjelp. Jeg stiller i alle fall spørsmål om noen leger kanskje burde tenke seg om en gang til før de påtar seg å være registrert som fastlege.

Meningsforskjeller skal vi ha toleranse for, og det bør vi ønske velkommen innen alle fagfelt.

Men det er ikke slik at alle passer til alt.

”Når jeg ser summene som skal kuttes i barnevernet blir jeg skeptisk.”

Dette var ordene som ble uttalt til Adresseavisen fra en av sentrum-venstre-alliansens talspersoner som en reaksjon på rådmannens forslag til store kutt i barnevernet.

Men skepsisen var neppe av det sterke slaget. I alle fall varte den ikke frem til budsjettet skulle skrives.

For i år er de rød-grønn-gule kuttene på barnevernsområdet enda større enn i fjor.

Og jeg snakker ikke om kutt i form av sparte kostnader i forbindelse med omorganisering.

Jeg snakker om direkte kutt i tiltak som skulle gått til barn og familier i krise.

At Arbeiderpartiet og SV i flere år har saldert budsjettene med midler til barn som er plassert utenfor hjemmet, er vi godt kjent med. Men i år er det kuttet aller mest i de tiltakene som skulle vært satt inn i hjemmet. Det er den hjelpen som ville kunne ha bidratt til at flere barn fikk vokse opp hos sine biologiske foreldre istedenfor å bli plassert i fosterhjem eller institusjon.

I år salderes budsjettet totalt med 4,5 millioner kroner i rene tiltak, og fra 2015 kuttes det med hele 11 millioner kroner. Det vil merkes av våre mest sårbare innbyggere.

Men hvem er de egentlig, barnevernsbarna? Jo, det er barn og unge som ofte daglig utsettes for vold, overgrep, og omsorgssvikt fra psykisk syke eller rusa foreldre. Det er barn og unge i alle aldre, men størst er økningen av i aldersgruppen 0 og 4 år. Våre aller minste.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dette er ikke en interessegruppe som innkaller til folkemøter.
Dette er ikke innbyggere som ber om å få snakke med politikere.
Dette er ikke mennesker som sitter på galleriet under våre bystyremøter eller lager e-postkampanjer for at vi skal styrke budsjettene.
Dette er ikke barn som har foreldre som taler deres sak.
Tvert imot.

Det er nettopp derfor vi i denne sal har en særlig plikt til å løfte frem og verne om denne gruppen barn og unge som lever under uverdige forhold.

For vi vet at tidlig og riktig hjelp ofte er avgjørende for å unngå akkuttplasseringer og omsorgsovertagelser. Derfor satser vi i år på å utvikle et nytt lavterskeltilbud til familier som sliter – et familiesenter hvor foreldre kan få råd og veiledning til å klare omsorgsoppgavene på en god måte.

For at kommunen skal kunne gi et godt barnevernsfaglig tilbud, er vi avhengig av å vite hvordan barn og familier som kommer i kontakt med barnevernet opplever kontakten. Derfor setter vi av midler til en ny brukerundersøkelse.

Og det er fortsatt behov for flere fosterhjem og bedre oppfølgning av disse fra kommunens side. Derfor setter også våre partier av midler til dette.

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet vil nok en gang understreke at kommunen har en lovbestemt plikt til å gi barn som lever med omsorgssvikt den hjelpen de har behov for uavhengig av kommunens økonomi.

Jeg er stolt av at våre partier ikke vil være med på å gi minst til dem som trenger det mest.

Vi har et hjerte for våre aller svakeste –

De barna som akkurat nå gruer seg veldig til jul.

I en debatt med Kåre Willoch i 1985 uttalte Gro Harlem Brundtland at 50 000 personer i helsekø var ”hjerterått”. Siden skulle helsekøene øke kraftig.

Da sentrum-Høyreregjeringen tok over i 2001 hadde helsekøene vokst til over 260 000 parienter. I løpet av fireårsperioden ble køene redusert med 60 000, noe som ifølge en rapport fra SINTEF skyldtes at den borgerlige regjeringen hadde økt kjøp av helsetjenester fra private sykehus.

Da den rødgrønne regjeringen overtok ble denne politikken reversert. Få måneder etter regjeringsskiftet fikk helseforetakene beskjed om å begrense avtalene med private. I januar 2012 stod igjen over 280 000 pasienter i kø for å få nødvendig behandling.

Det er ingen tvil om at tematikken rundt helsekøene kan være problematisk. Når tilbudet på behandlinger øker, øker også etterspørselen. Men å bortdefinere problemet med helsekøer med en slik forklaring, slik helseminister Jonas Gahr Støre har gjort i flere debatter, eller å si som Senterpartiets leder at problemet skyldes at pasientene ikke møter opp til timen, er helt uakseptabelt.

For det er ingen tvil om at svært mange mennesker står i lang kø for å få behandling som for eksempel kan være helt avgjørende for å komme tilbake i arbeidslivet eller få en vesentlig bedret livskvalitet.  Og dette står den rødgrønne regjeringen og ser på samtidig som de vet at det er ledig kapasitet ved private sykehus.

Høyre vil imidlertid  gi den enkelte pasient rett til selv å velge behandlingstilbud der det er ledig kapasitet for det offentliges regning. Vi vet at det er viktigere at man får hjelp, enn hvor man får hjelp.

I Høyre vet vi at bak hver pasient i helsekø ligger en personlig historie.

Vi setter mennesker foran systemer. Derfor trenger Norge en ny regjering med nye ideer og bedre løsninger for å få ned de uverdige helsekøene.

Tingrettsdommer Wenche Elisabeth Arntzen markerte i dag med all tydelighet hvem som dømmer. Ikke sakkyndige, ikke advokater, ikke journalister eller folk flest, men domstolen.

Gjennom en grundig og pedagogisk dom gikk hun og dommer Arne Lyng gjennom vilkårene for straff, faktisk og juridisk, punkt for punkt før de gav oss innsikt i straffebedømmelsen med klar hilsen til ettertiden.

Mest spenning var knyttet til vurderingen av tilregnelighetsspørsmålet. Etter en gjennomgang av de ulike forståelser for hvor mye tvil som eventuelt skulle til for å kjenne tiltalte utilregnelig, gikk dommerne over til en meget utførlig vurdering av bevisene, hvor konklusjonen ble at man «ut over rimelig tvil» var overbevist om at tiltalte var tilregnelig:

Etter en samlet vurdering finner retten det bevist ut over rimelig tvil at tiltalte ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet, jf. straffeloven § 44. Tiltalte skal følgelig straffes for sine handlinger.

Dommen er ikke rettskraftig. Domfelte har ikke frasagt seg ankeretten selv om han i dag sa at han ikke ville komme til å anke. Vi må ennå vente i 14 dager. At påtalemyndigheten ikke anket var klokt, men også det eneste de kunne gjøre. Jussen var det intet i veien med. Det var bevisbedømmelsen påtalemyndigheten var uenige med domstolen i, og selv her var aktoratet i tvil før de selv la ned sin påstand.

Forhåpentlig blir dommen stående.

Det er mye å ta tak i i ettertid. Men domfelte har fått en straff som fortjent. Vi har et rettssystem som fungerer.

-Aktor spør om hvorfor Breivik …

-Breivik smiler når han svarer…

Retten er satt og avhør begynt. Men så lukkes dørene for oss uten adgangskort til hovedforhandlingen. Vi får ta til takke med å få avhørene formidlet via journalistenes liveblogger og referater.

Men jeg vil ikke ha det slik.

Jeg vil ikke få virkeligheten filtrert gjennom journalisters mer eller mindre innsiktsfulle tolkninger av tiltaltes psyke eller vurderinger av aktors stemmebruk. Jeg vil ikke skånes fra virkeligheten. Jeg vil ikke fris fra det vonde. Jeg vil fris fra journalistenes kjatring.

Jeg vil høre hvordan spørsmål blir stilt, hvordan svarene faller. Jeg vil se hvordan tiltalte reagerer. Også kroppsspråket, valgene av ord, intonasjonen er viktig for å danne seg et bilde av gjerningsmannen. Det er en viktig del av historien. En historie som skrives i dette øyeblikk.

Flere usjønnsomme beslutninger har gjort at formidlingen av Norges mest eksepsjonelle og gruoppvekkende terrorsak til tider minner om et OL-studio, med pludring og gjester i studio.

Men det er ikke slik at Breiviks potensielle fans ikke får sett aggitasjonsvideoen (jeg så den på BBC), eller ikke får innblikk i hans forskrudde tanker. Det er det norske folk som avskjæres fra å ta del i den hisorien som skrives minutt for minutt.

Det er en fornærmelse både mot norske borgeres intellekt og følelsesliv å sensurere virkeligheten. Hvor grusom den enn måtte være.

Vi skulle møte terrorhandlingene med mer åpenhet og  demokrati. Det burde ha forpliktet mer enn det så langt har gjort.

Regjeringen har nylig sendt ut et høringsnotat om revidert fastlegeforskrift.

Forslaget inneholder en rekke nye pålegg for fastlegene, blant annet om oppsøkende virksomhet og rapportering. I høringsbrevet står det for eksempel at fastlegene skal ha oversikt over både tjenestebehovet og legemiddelbruken, samt hvilke faktiske tjenester listeinnbyggerne mottar i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Forslaget inneholder krav om flere hjemmebesøk, maks 48 timers ventetid, samt at 80 prosent av telefonhenvendelsene skal besvares innen to minutter.

I tillegg pålegges fastlegene et større ansvar for alle pasientene på sine lister – også de som ikke selv tar kontakt eller ikke ønsker kontakt med fastlegen. Regjeringen har definert disse som «underforbrukere» av fastlegeordningen. Den enkelte vet med andre ord ikke best selv om man har behov for legetjenester eller ikke! Dette er en alvorlig inngipen i den enkeltes selvbestemmelsesrett og personlige ansvar for egen helse.

Leder av Yngre legers forening og sentralstyremedlem i Den norske legeforening, Johan Torgersen, har uttalt at forslaget utfordrer et etisk prinsipp for legevirksomhet hvor individet selv skal få definere sitt ønske om helsetjenester og beholde sin fulle autonomi i kontakt med helsetjenesten. Han mener forslaget avslører departementets manglende innsikt i medisinske forhold og en overformyndersk holdning til enkeltpersoner.

Landets fastleger har videre uttalt at regjeringens forslag inneholder tallrike og motstridende pålegg om tilgjengelighet, oppsøkende virksomhet og rapportering. Videre karakteriserer fastlegene oppgavene regjeringen vil pålegge dem som uoverkommelige og vil medføre en dyrere og dårligere fastlegetjeneste.

Jeg deler legenes bekymring, og vil på det sterkeste advare mot en forskrift som i liten grad handler om fastlegens viktigste oppgave:  God og effektiv pasientbehandling.

Regjeringen ønsker i sitt forslag å pålegge legene en rekke oppgaver som vil trekke legene bort fra pasientene, og svekke legenes mulighet til selv å prioritere hva som er viktig og mindre viktig. Dette vil innebære mere byråkrati og mindre pasientrettet arbeid.

Forslaget til ny fastlegeforskrift føyer seg i inn rekken av detaljstyrende forslag og påbud fra den rødgrønne regjeringen. 

Fastlegeordningens suksess har vært partnerskap og forpliktende avtaler – altså et gjensidig forhold mellom kommunen og fastlegene, og mellom legene og pasientene. 

Nå må regjeringen gå i dialog med landets fastleger der utgangspunktet for en ny forskrift må være basert på gjensidig tillit – ikke detaljstyring, overformynderi, byråkrati og sanksjoner.

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 35 andre følgere