Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘abort’

La meg starte med å si to ting:

1) Debatt om abort er viktig og vanskelig.
2) Vi må tolerere at folk, leger så vel som andre, har ulike syn på spørsmål om abort og prevensjon.

Men uansett hva man måtte mene, har vi vedtatte lover og retningslinjer alle må forholde seg til inntil regelverket eventuelt bli endret. Det er derfor klart at fastleger i dag IKKE har adgang til å reservere seg mot å gi pasienter den prevensjonen de ønsker, med mindre det ut fra et medisinskfaglig skjønn ikke er tilrådelig. Dette gjelder uavhengig av om et flertall av politikere i et kommunestyre skulle synes det er greit at fastlegen reserverte seg. Fastlegen kan heller ikke påberope seg å ha en hevdvunnen sedvanerett til slik reservasjon så lenge reservasjonsmuligheten ikke er hjemlet i dagens regelverk.

Det å være fastlege innebærer med andre ord ingen rett til å være privatpraktiserende lovgiver.

Diskusjonen kunne stoppet der. Men den pågående reservasjonsdebatten har fått meg til å tenke på hva det er vi som brukere bør og kan forvente av vår faste lege? Hvem er oppdragsgiveren til min fastlege? Er det et tilfeldig kommunestyre som skal bestemme hvilket tilbud jeg skal få, eller er det Stortinget, legen eller er det meg?

For å ta en sammenligning: Hvis jeg er oppnevnt av tingretten (eg Domstoladministrasjonen etter innstilling fra den aktuelle domstol) som fast forsvarer i en straffesak, kan jeg da reservere meg av «samvittighetsgrunner» mot å forsvare personer tiltalt for for eksempel voldtekt eller overgrep mot barn?

Svaret er NEI. Ikke hvis du er er antatt i ordningen som fast forsvarer. Som en uavhengig advokat, kan du imidlertid la din personlige samvittighet råde fritt og selvsagt bestemme selv hvilke oppdrag du ønsker å påta deg.

Hvorfor skal det da være så annerledes med leger? Det er jo i likhet med advokatyrket et fritt yrke.

Ja, men vi bør vel godta at enkelte leger ikke vil henvise til abort eller sette inn spiral fordi de oppfatter abort/utstøtelse av befruktet egg som drap, vil noen hevde. Ja. Men har du ikke noen særlige forpliktelser når du har påtatt deg et ansvar som «offentlig tjenesteutøver» i funksjon som fastlege? Bør man ikke da heller vurdere å være vanlig lege, ikke fastlege? En fast advokat kan som nevnt heller ikke reservere seg mot å forsvare en drapsmann, i motsetning til en annen advokat.

For å sette det på spissen:

Ønsker vi at en mann tiltalt for drap skal ha et bedre «tilbud» fra det offentlige enn en gravid tenåringsjente som ønsker abort?

Jeg synes ikke det.

Men når det har sagt har hele reservasjonsdebatten i realiteten ført til mer åpenhet rundt ulike fastlegers holdninger til disse spørsmålene, til hva som er gjeldende regelverk (Lex: Bø kommunestyre #fail) og kanskje også ført til en større bevissthet rundt hva vi som brukere av legetjenester forventer når vi søker helsehjelp. Jeg stiller i alle fall spørsmål om noen leger kanskje burde tenke seg om en gang til før de påtar seg å være registrert som fastlege.

Meningsforskjeller skal vi ha toleranse for, og det bør vi ønske velkommen innen alle fagfelt.

Men det er ikke slik at alle passer til alt.

Read Full Post »

Leder av KrFU Hordaland, Emil André Erstad var nylig ute i media og hevdet at en kvinne ikke bør ha mulighet til å ta abort, selv om hun er blitt gravid som følge av et seksuelt overgrep.

Dette er selvfølgelig et ekstremt synspunkt som ikke er en del av KrFs vedtatte politikk. Men vi ser en økende tendens til at det både nasjonalt og internasjonalt stilles spørsmål ved retten til selvbestemt abort.

Statistikk nylig omtalt i The Economist viser imidlertid at abort er mest utbredt i de landene hvor abort er forbudt, eller hvor det er strenge regler for å ta abort.

Vi kvinner på borgerlig side i Trondheim bystyre mener det er viktig at vi politikere å si et klart nei til å røre ved retten til selvbestemt abort.

Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet.

Med sitt utspill forsøker fylkeslederen i KrF  å ta fra kvinner retten til å bestemme over egen kropp, etter at en voldtekstmann allerede har forgrepet seg på den samme friheten.

Det kan vi ikke akseptere i vårt samfunn.

Merethe Baustad Ranum (H) Elin Marie Andreassen (Frp) Ina Roll Spinnangr (V)

Read Full Post »