Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Den katolske kirke’

I den siste tiden har det vært et stort fokus på Den katolske kirke, overgrepsavsløringer og overgrepspåstander. Vi har hørt om en kirke som har valgt ikke å anmelde forhold de er blitt gjort kjent med. Noen ganger har kirken selv «ordnet opp», andre ganger er forholdene dysset ned og forsøkt tiet i hjel. Nå står også en tidligere norsk katolsk prest frem og forteller at han føler seg rettsløs i forhold til det han oppfatter som grunnløse påstander. I kjølvannet dukker som sedvanlig opp støtteerklæringer til den ene eller den andre part i saken. Vi andre kan synse eller tro hva vi vil, men vi får aldri vite sannheten. Det må både det antatte offeret og den antatte gjerningsmannen leve med resten av livet.

Jeg synes disse sakene er vanskelige ut fra et rettsikkerhetsperspektiv. Hverken Müller eller Pollestad er tiltalt etter norsk lov for å ha gjort noe straffbart. Likevel har de begge fått sanksjoner fra sin arbeidsgiver, Den katolske kirke.

Den katolske kirke har nemlig sin egen straffeprosess med et eget domstollignende organ, Kirkeretten. Biskop Bernt Eidsvig har både til Adresseavisen og til VG (papirutgaver 14.04.) forklart at

Kirkeretten tar seg av saker det statlige rettsapparatet ikke tar seg av. Det handler om prestenes rettigheter og plikter, og det avsies dommer som vanlige domstoler ikke kan felle.

Også saker om overgrep behandles i kirkeretten, forteller Eidsvig. På spørsmål om den anklagede får forsvarer svarer biskopen

Hvis saken er så enkel at det blir en administrativ avgjørelse, så får han det. Det vil være en som ser det fra mistenktes side og en for fornærmede. Det fungerer som en vanlig rettssak.

Ja vel. Hvilke saker er enkle? Hva menes med en administrativ avgjørelse? Hva legger biskopen i uttrykket en vanlig rettssak?

Jeg vet ikke mer om kirkeretten enn det jeg har lest meg til de siste dagene. Og derfor er min kunnskap heller dårlig. Jeg vet litt mer om det norske rettssystemet. Jeg har vært anklager i noen hundre straffesaker og representert Norge i Europarådet i flere kommisjoner som har arbeidet med medlemslandenes rettsvesen. Likevel er det mye jeg ikke vet. Men én ting vet jeg: Vi kan stadig bli bedre. Blant annet kan vi bli flinkere til å trygge vitner, bli bedre til å kommunisere med alle sakens parter, skrive mer forståelige dommer osv.

Men noe er vi ganske flinke til også: Et av de aller viktigste rettsprinsippene i vårt rettssystem er nemlig at enhver har rett til en rettferdig rettergang «Fair trial» eller «Fair proceedings». Dette prinsippet er blant annet nedfelt i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 6.  Hvilke konkrete krav som kan utledes av prinsippet er blitt utdypet gjennom rettspraksis, særlig fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD).

Jeg skal ikke gå igjennom alt prinsippet innebærer, men kan nevne at retten til fair trial blant annet innebærer en rett for tiltalte til å

  • være tilstede under rettergangen
  • ha et effektivt forsvar etter eget valg
  • ha mulighet til å sette seg inn i de bevis som vil bli ført mot ham
  • imøtegå motpartens anførsler og bevis
  • eksaminere motpartens vitner
  • føre egne vitner

Gir kirkeretten like gode rettssikkerhetsgarantier for mistenkte?

Biskop Bernt Eidsvik forteller at kirkeretten bygger på romerretten. Jeg kan nesten ingen ting om romerretten, bortsett fra det lille jeg lærte i studietiden. Ikke tror jeg det er så mange andre som kan veldig mye om den heller. Når hverken prosessen eller avgjørelsene kirken fatter er offentlig tilgjengelige, forblir vi uvitende.

Og det er et av hovedproblemene til Den katolske kirkes interne rettsprosess – manglende innsyn og åpenhet. Vi vet ikke hvordan prosessen er, trolig er mye taushetsbelagt også for partene.

Det er faktisk en stor rettssikkerhetsgaranti for hele samfunnet at både tiltalebeslutninger og de aller fleste rettsmøter er åpne for allmennheten, herunder media.

Både den som blir beskyldt for å ha begått overgrep og den som føler seg krenket har krav på en grundig, uhildet etterforskning og en ryddig, effektiv og rettferdig prosess. Kirken bør ikke se seg tjent med at det kan stilles spørsmål ved om de har en betryggende prosess. Ingen er tjent med at mennesker resten av livet lever med beskyldninger hengende over seg, de ikke har fått reell mulighet til å imøtegå.

Reklamer

Read Full Post »