Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘rødgrønn politikk’

Ikke så lett å holde styr på alltid. For hva er nå egentlig viktigst? Er det noen forskjell? Kanskje burde vi politikere stille oss det spørsmålet litt oftere.

I dag bestemte Høyres sentralstyre blant annet at Høyre skal be regjeringen utrede et nasjonalt datalagringsdirektiv. Når saken kommer fra regjeringen, skal stortingsgruppen ta endelig stilling til direktivet, enten det blir en nasjonal variant, eller EU sitt direktiv. Nye utredninger, nye forhandlinger, altså.

Slik lyder sentralstyrets vedtak: 

 1. Sentralstyret tar oppsummeringen av partihøring 3/2010 til orientering.
 2. Høringen bekrefter at Høyre er klar motstander av datalagringsdirektivet slik Regjeringens høringsutkast er utformet.
 3. Høyre ber Regjeringen, parallelt med arbeidet med saken om implementering av datalagringsdirektivet, utrede en nasjonal lovgivning som ivaretar politiets behov for tilgang til trafikkdata innenfor rammene av et sterkt personvern.
 4. Høyre ber Regjeringen også gi klare svar og utredninger på konsekvensene av at EØS-avtalens vedlegg om telekommunikasjon eventuelt suspenderes fra EØS-avtalen.
 5. Sentralstyret viser til Høyres Landsmøtevedtak med krav om betydelig styrking av personvernet dersom datalagringsdirektivet implementeres. Høyre vil arbeide videre med dette.

Et litt merkelig vedtak. Høringen bekrefter at vi er «klare motstandere» (pkt 2), men vi skal likevel holde døren oppe for Datalagringsdirektivet (pkt 5)?

Og jeg spør meg: Hvorfor i all verden er det Arbeiderpartiet som aldri har vært aktpågivende og varsom i forhold til personvernet som skal være saksbehandler for Høyres stortingsgruppe (særlig pkt 3)?

Politikk er både pragmatikk og idealer, men ikke alle idealer skal være gjenstand for pragmatikk.

Kanskje var det her Høyreledelsen kom litt skjevt ut fra hoppkanten? Og da er det ikke så lett å få til et pent nedslag. Kanskje var kontakten med grasrota ikke så god som den burde? En grasrot som med stort flertall sa Nei til direktivet. Eller ble idealene litt for lette å overse i den praktiske hverdagen? 

Poltikk dreier seg av og til om de virkelig store spørsmålene. Spørsmålet om en innføring av Datalagringsdirektivet er et slikt spørsmål.

Jeg hadde håpet på et klarere nei. Det hadde både nasjonen og partiet Høyre vært tjent med.

Men politikk er også det muliges kunst. Og Høyreledelsen har vist at de faktisk har tatt den interne høringsrunden på alvor, jf den grundige oppsummeringen, som du kan lese her. (Med andre ord en partikultur og ledelse som står i rak motsetning til Arbeiderpartiets kultur og ledelse.)

Derfor er det er fortsatt håp. Trur eg.

Reklamer

Read Full Post »

Utkastet til Trondheim Høyres høringsuttalelse i Datalagringsdirektiv-saken er levert. Trondheim Høyres styre skal behandle saken den 19. august etter forutgående åpent debattmøte hvor Oslo Høyres Heidi Nordby Lunde skal holde innlegg for nei-siden, mens politiinspektør Jarle Wikdal, vil argumentere for ja til å innføre regelverket. Jeg tror det blir en spennende debatt.

Trondheim Høyres uttalelse har følgende innhold:      

 1. Bakgrunn
 2. Kriminalitetsbekjempelse – Særlig om politiets utfordringer
 3. Økonomiske konsekvenser
 4. Sikkerhet – Fare for lekkasjer
 5. Hvilken beskyttelse gir direktivet – Muligheter for omgåelse
 6. Retten til privatliv
 7. Hva er Chilling-effekten?
 8. Kildevernet – Hvem er det til for?
 9. Er vi villige til å gi avkall på grunnleggende rettsstatsprinsipper?
 10. Norges forhold til EU/EØS
 11. EUs egne erfaringer
 12. Høyre – et konservativt parti med liberale verdier
 13. Avslutning

Her er et lite utdrag av forslaget:

Om kriminalitetsbekjempelse:

Høringsuttalelsen tar blant annet et oppgjør med Politiforbundets påstand om at direktivet ikke medfører noen krenking av personvernet:

Trondheim Høyre deler ikke denne oppfatningen, og ønsker med vår høringsuttalelse å gi en mer edruelig tilnærming til problemstillingene enn det den til dels polariserte debatten har hatt.”

Selv om forslaget til høringsuttalelse er kritisk til direktivet,  innser man at det kan være behov for en viss sikring av trafikkdata og foreslår at det kan løses ved en tilpasning av norsk nasjonal lovgivning.

Om kostnadsspørsmålet:

«Trondheim Høyre finner det vanskelig å ta stilling til kostnadsspørsmålet ved en innføring av Datalagringsdirektivet. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at vi snakker om beløp som er på samme størrelse som det mange kommuner har totalt. Vi mener derfor det er betimelig å spørre om vi ikke kunne få en bedre bekjempelse av kriminalitet ved å tilføre politi- og påtalemyndighet tilsvarende økte ressurser.

Datatilsynet stiller også dette spørsmålet i sin høringsuttalelse hvor de sier:

En lagringsplikt antas å koste samlet flere hundre millioner kroner. Vil dette være riktig ressursbruk, sett opp mot flere politifolk, mere effektive kommunikasjonsløsninger innen politiet, eller forebyggende arbeid og dialog med aktuelle miljøer? «

Om personvernet:

Den viktigste grunnen til Trondheim Høyres styre anbefales å si nei til Datalagringsdirektivet er knyttet til konsekvensene for personvernet:

» Trondheim Høyre mener at vi i denne saken står overfor et viktig verdivalg. Debatten om hvorvidt direktivet skal implementeres i norsk lov, må ikke snevres inn til et spørsmål om valg av «verktøy» i arbeidet med kriminalitetsbekjempelse. Høyre er et parti med et konservativt samfunnsyn bygget på liberale verdier. Vern av individets grunnleggende friheter og retten til privat sfære har alltid vært en fanesak for vårt parti. Verdispørmål knyttet til personvern skal derfor ikke reduseres til et spørsmål om valg av tekniske løsninger i straffeprosessen.»    

Verdivalg:

«En innføring av Datalagringsdirektivet vil medføre en historisk masselagring av tildels personsensitive opplysninger. Direktivets storstilte statspålagte registrerings- og lagringsregime innebærer i tillegg det Oslo statsadvokatembeter beskriver som et paradigmeskifte innen norsk straffeprosess.»       

«Trondheim Høyre advarer mot en slik samfunnsutvikling.»

«Trondheim Høyre råder Høyres stortingsgruppe til å reservere seg mot å innføre Datalagringsdirektivet.»

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hvis jeg skal spå, tror jeg styret kommer til å si Nei til Datalagringsdirektivet.

     

Read Full Post »

Ut fra nye målinger publisert i Adresseavisen  kan det se slik ut. I alle fall hvis denne tendensen fortsetter frem til lokalvalget i 2011.

I henhold til målingen taper Ap stort terreng, fra sensasjonelle 44 % ved valget i 2007 til 31,8 på dagens måling. Høyre, som hadde sitt desidert dårligste valg i 2007 med 15 % oppslutning, er nå oppe i 25,7.  Frp er gått fra 14,7 til 17,6. Venstre står på stedet hvil, mens KrF går noe tilbake. Dersom det hadde vært valg i dag, hadde den borgerlige konstellasjonen tatt en knapp seier.

Samarbeidsviljen på borgerlig side er stor, og i dag legger Høyre, Frp, V og KrF frem et felles forslag til revidert budsjett, som klart viser at det er mer som samler enn som skiller de fire partiene. Det lover godt for et fremtidig samarbeid på ikke-sosialistisk side.

Men den borgerlige alliansen kan langtfra ta seieren på forskudd. Det er langt frem og mye arbeid må gjøres frem mot neste valg. Vi politikere er som fotballspillere – det er ingen av oss som er bedre enn vår neste kamp.

Men det er lov å glede seg.

(Valganalytiker Svein Tore Marthinsens analyse fra januar i år kan du lese her.)

Read Full Post »

Sa SVs Bård Vegar Solhjell om innføring av den 11. måneden med studiestøtte.

Og alle politikere var enige.

Under valgkampen i 2009 tok Studentdemokratiet i Trondheim initiativ til et historisk samarbeid for studentpolitikken. Syv partier forpliktet seg til å jobbe for 11 måneders studiestøtte. Daværende finansminister Kristin Halvorsen overvar selv pressekonferansen.

Bård Vegar Solhjell, som da var regjeringens kunnskapsminister, sa under en politisk debatt:

Jeg skal være personlig garantist for at dette blir gjennomført hvis det blir rødgrønn regjering.

Det ble fortsatt rødgrønn regjering. Men å gi studentene støtte den 11. måneden ligger IKKE inne i regjeringens planer. Fortsatt vil siste utbetaling av studiestøtte være 15. mai for alle landets studenter. 

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland (SV), kan heller ikke si noe konkret om en mulig utvidelse av studiestøtten er på trappene.

Så kan man jo spørre: Hvilken betydning har det nå egentlig? Går ikke pengene bare bort til festing og pils? Studentene tar seg vel uansett fri om sommeren? Og har ikke studentene bare godt av å jobbe?

Nei. Kvalitetsreformen utvidet studieåret, noe som førte til at mange studenter har eksamen langt ut i juni. For at mange studenter skal klare å betale husleien denne måneden, må de jobbe i eksamensperioden. Dermed går de glipp av verdifull tid til eksamenslesing. Rektor ved NTNU Torbjørn Digernes sier i en uttalelse at han vil ha heltidsstudenter:

NTNU vil ha studenter som har tid og overskudd til å fordype seg i studiene på heltid,
uavhengig av den enkeltes økonomiske bakgrunn.
Kvalitetsreformen har lagt til rette for bedre læringskvalitet. Men den har også medført at
undervisningsåret har blitt lenger for de aller fleste studenter, uten at dette er fulgt opp
gjennom studiefinansieringen.
NTNU støtter studentorganisasjonenes krav om at det må arbeides for en finansieringsordning
basert på at studieåret beregnes til 11 måneder.

Jeg synes det er flott hvis studenter har lyst, kapasitet og anledning til å jobbe ved siden av studiene. Men ikke fordi de er tvunget til det.

Vil regjeringen at det bare er de med mest resurssterk bakgrunn som skal kunne studere? 

Norge må ha råd til å ha heltidsstudenter!

Jeg vet godt hvordan det er å leve på rett-i-koppen-suppe hele uken for å ha råd til studentfesten eller en kjole jeg ønsket meg. Det klarer også dagens studenter utmerket godt.

Kravet om støtte den 11. måneden dreier nemlig seg ikke om å få dekket luksusbehov, men om muligheten til å leve et normalt studieliv – altså mulighet til å studere.

Og det var altså alle enige om. Inntil man hadde mulighet til å gjøre noe med det. Løftet om å innfri «Studentkrav nr. 1» var åpnebart som skrift i sand for de rødgrønne partiene.

Student ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Sindre Markussen, er lei løftebruddene til den rødgrønne regjeringen. Det er også vi i Høyre.

For å sikre vekst og velferd for fremtiden er Norge avhengig av at flere unge mennesker velger å ta høyere utdanning. Derfor er satsing på høyere utdanning og forskning et av Høyres aller viktigste satsningsområder. For å styrke høyere utdanning vil Høyre blant annet:

 • øke basisbevilgningene til utdanningsinstitusjonene
 • øke stipendandelen ved slutten av studietiden
 • bygge flere studentboliger
 • utvide studiestøtten til å dekke 11 måneder av året

I dag markeres løftebruddet i landets store byer. Høyre støtter studentenes krav, og oppfordrer regjeringen til å gjøre det samme – gjennom handling.

Read Full Post »

For det er vel det de mener Sp og SV? Hør retorikken hver gang de rødgrønne snakker om skatt:  Rikingene skal tas, sier de uten blygsel. Hvorfor skal vi ikke like så godt la de slemme rikingene bli hung, drawn and quartered?

Men nå er det jo ikke bare de med aller høyest inntekt som skal tas: SVs finanspolitiske talsmann Lars Egeland sier til VG – Det nytter ikke bare å ta de aller rikeste, for det er ikke nok av dem.

Å, nå. Hva gjør vi med det? Stimulerer næringslivet til økt vekst, slik at flere får gode lønnsinntekter og trygge arbeidsplasser? Nei. Da må vi (les: Den snille Staten) ta dem som ikke er så rike, de som kanskje har bittelitte granne mer enn gjennomsnittet. En halv million i lønnsinntekt, kanskje – det høres jo i grunnen skrekkelig mye ut. Særlig velfortjent er det vel heller ikke? Korsfest, korsfest.

Sps nestleder, Trygve Magnus Slagsvold Vedum har derfor rykket ut og sagt at de som tjener over 500.000 kroner bør betale mer skatt.

Men SV og Sp ser ut til å ha glemt at dette er et ganske alminnelig lønnsnivå i dag.

I tillegg ser det ut til at man skal føle skam for slike svimlende, umoralske inntekter. 

SVs Lars Egeland sier – Folk kommer til meg og sier at de har fått bedre inntekt det siste året, og lurer derfor på hvorfor de ikke må betale mer skatt, og legger til:
– Alt tyder på at vi blir et mer lykkelig folk med mer rettferdighet.

Personlig har jeg ikke observert noe fakkeltog med rop om høyere skatter. Men så har vi jo også sett hva rødgrønt regime fører til her i Trondheim: Manglende økonomistyring, 200 % økning av eiendomsskatten, og når kuttene kommer, må skoleelever og kommunens svakeste betale prisen. 

Sosialister (og her inkluderer jeg Sp) har ikke forstått at kaken må gjøres større, slik at flere kan nyte godt av den. Problemet er ikke at noen er rike, men at mange er fattige. Og det er selvsagt her vi må gjøre en innsats.

Rettferdighet for hvem, sa du?

Read Full Post »

Og her en liten oppfølgning av forrige innlegg:

I dagens Adressa bedyrer Miljøpartiets Harald Nissen og varaordfører Knut Fagerbakke (SV) at det slettes ikke var deres påfunn å selge Adrianstua. Det var alle de andre som insisterte, faktisk. I det hele tatt er alt som er dumt med det rødgrønne budsjettet de andres feil.

Da jeg var liten hadde jeg en imaginær venninne som var snill (Annelise), og en som var slem (Slem-Inga).

Jeg tror det er Slem-Inga som står bak.

Read Full Post »

Odd Nerdrum sa en gang at Norge er en skinasjon, ikke en kulturnasjon.

Jeg vet ikke om det er riktig, selv om jeg særlig søndagskveldene, etter å ha lidd meg gjennom de langdryge sportssendingene, er tilbøyelig til å være enig med Nerdrum. (Men egentlig tror jeg teppebombingen av sportssendinger, skyldes et hemmelig mannssyndikat som har kuppet NRKs programkomité. Vi damer vil nemlig helst ha engelske evt franske filmer, som er gode, men ikke klissete; krim og diskusjonsprogram. Og mens jeg er inne på mine personlige ønsker: Hvor ble det av Ønskediktet i radioen? Og hvorfor heter det beste radioprogrammet Herreavdelingen?). 

Vel, tilbake til dette med kulturnasjon. Vi bruker i alle fall en god del offentlige midler på kultur. Det synes jeg er bra.

Og nå skal jeg være alvorlig. Mange kunstarter og kunsneriske uttrykk ville ikke klart seg uten offentlig støtte. Ofte finner vi de mest vellykkede prosjektene der private sponsorer og det offentlige yter hver sin skjerv. Trondheims flaggskip: Trondheimsolistene, med sin fantastiske suksess blant annet i Storbritannia og Tyskland, er et eksempel på det.

Men kulturpolitikk er mer enn villighet til å åpne pengepungen til verdige trengende. Det handler også om genuin forståelse for kulturens eksistensberettigelse og pietet for dens behov for å leve sitt eget liv utenfor offentlige rammer og reguleringer.

I Trondheim vedtok nylig det rødgrønne flertallet bestående av Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne at kommunens forfatterbolig, Adrianstua, skulle selges. Salgsgevinsten er allerede regnet inn i budsjettet.

Adrianstua ligger ved ved idylliske Ringvebukta i Trondheim, og var hjemmet til Trondheims-forfatteren Kristian Kristiansen (1909–80). Huset er oppkalt etter Kristiansens mest kjente romanfigur, Adrian Posepilt fra trilogien Adrian Posepilt, Vårherres blindebukk og I den sorte gryte, som kom ut på begynnelsen av 50-tallet. Det er kommunen som eier huset i dag, men det disponeres av Trøndersk Forfattarlag og leies ut til lokale forfattere for femårs-perioder.

Norges tredje største by med sine 170 000 innbyggere, er altså så heldig å ha en forfatterbolig liggende i strandkanten ved Trondheimsfjorden. Ser kommunens rødgrønne flertall ikke verdien UTOVER det økonomiske med å forvalte dette?

Jeg er så gammel at jeg husker radiohørespillet om Adrian Posepilt. Jeg ble som trukket inn i historien som utspant seg på Kalvskinnet. Hvem kunne faren til fattige Adrian være? Bøkene som ikke bare fortalte en spennende historie om mennesker og konsekvensene av deres valg, men også om Trondheim bys historie og sosiale forhold på tidlig 1700-tall.

Jeg lurer på hva Kristian Kristensen ville ha tenkt, hvis han visste at det politiske flertallet i Trondheim kommune skulle selge hjemmet hans? Kanskje hadde han sagt seg enig med maleren Nerdrum.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »