Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘seksuelle overgrep’

Nok en gang viser en undersøkelse at etterforskning av seksuelle overgrep ikke blir prioritert av politiet. Etterforskningen kommer sent i gang, avhør av sentrale vitner uteblir og bevisene «dør». Fornærmede gir opp og orker ikke stille opp i retten. I den grad saken kommer dit, da. For politiets slette saksbehandling, fører selvsagt til at mange saker henlegges.

Men la meg bare ha sagt det: Mange saker skal henlegges. Der det ikke kan bevises ut over enhver rimelig, fornuftig tvil at siktede er skyldig, skal saken henlegges. Beviskravet skal være det samme i denne typer saker, som i andre straffesaker. Og etterforskningen skal avdekke både det som taler til gunst og til ugunst for den mistenkte.

Men kvaliteten på etterforskningen skal være høy. En sak som må henlegges på grunn av mangelfull etterforskning, er like ille for en som har vært mistenkt som for fornærmede. Han, for det er oftest en han, må kanskje leve med stempelet som mistenkt resten av livet.

De årene jeg jobbet i politiet, hadde vi akkurat den samme diskusjonen som i dag. Jeg husker flere tilfeller hvor anmeldelser ble liggende lenge uten at noen grep fatt i etterforskningen. I ett tilfelle ble saken liggende ett år i påvente av at polititjenestekvinnen, som saken var registert på, skulle komme tilbake fra fødselspermisjon. – Det er hu som e best på slike saka…, var unnskyldningen. Men mange polititjenestemenn og -kvinner gjør også en fantastisk innsats på dette saksfeltet. Politihøgskolen har også over flere år satset på spesiell kursing av etterforskere på denne typen saker.

Så kan man jo si at at når politiet ikke får nok ressurser, sender de færre på kurs. Men jeg tror ikke problemet ligger der. Den siste undersøkelsen sier nettopp at etterforskning av seksulle overgrep har lav status i politiet. Så noe må altså gjøres med holdningene i etaten. Og det er tydeligvis ikke gjort i en håndvending. Men AT det stadig må være tema internt hos politi og påtalemyndighet, er åpenbart.

Politimestre og høyere påtalemyndighet på ha tett oppfølgning av sakene, og problematikken må være tema i etaten kontinuerlig – ikke bare hver gang en ny undersøkelse avdekker dårlig kultur.

For dette er et samfunnsproblem. I tillegg til å være en stor påkjenning for alle involverte, kan det bidra til å svekke tilliten til politi og rettsvesen. Og det kan ingen av oss leve med.

Read Full Post »